Sleva 35 % na
všechno
-35 % s kódem

Fotoknihy, pexesa, plakáty... právě teď se slevou!
Kód: DenFotografie

Sleva 35 % na<br>všechno
společenství modlících se křesťanů
v esperantu
Praha 6 - Nebušice
Metro Bořislavka, Bus 161, 312
zastávka K Noskovně (před kostelem)
vi povas voki
ses nul kvin unu kvin nau du nau sep
více  Zavřít popis alba 
 • 29.6.2015
 • 29 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 2.3.2015
 • 52 zobrazení
 • 0
 • 00
2 komentáře
 • 9.12.2014
 • 47 zobrazení
 • 0
 • 22
1 komentář
 • 14.11.2014
 • 48 zobrazení
 • 0
 • 11
2 komentáře
 • 1.11.2014
 • 31 zobrazení
 • 0
 • 22
1 komentář
 • 21.10.2014
 • 34 zobrazení
 • 0
 • 11
1 komentář
 • 14.10.2014
 • 19 zobrazení
 • 0
 • 11
 • 30.8.2014
 • 35 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 29.8.2014
 • 19 zobrazení
 • 0
 • 00
Lingvo Stilo Formo. Studoj de Kálmán Kalocsay. 1931 [1], 144 p.
Enhavo (?apitroj)

Esperanta Vortfarado; La evoluo de nia poezia lingvo; Sendemandaj respondoj; La E-a rimo; E-a elparolo; Pri la E-a ritmo; Klasika ritmo en E; La mezepoka Esperanto.
Recenzoj
Cita?o
„ Esperanto estas vera lingvo, vivanta kaj viva lingvo kiun uzas vivantaj homoj. Tia lingvo devas esti esplorata, ekzamenitaj per ?iuj helpiloj de lingvo-scienco la? ?iu rilato, nur tiel evidenti?as ?ia lingva konsisto. Kalocsay plenumas grandan parton de tiu esplorado, traktante E-vortfaradon, evoluon de la poezia lingvo, la E-rimon, la prononcadon la? sonoj, akcento kaj ritmo, krome Kalocsay respondas kelkajn lingvajn demandojn.
Rilate al la vort-teorio Kalocsay adapti?as al la genia de René de Saussure kompletigita de Eugen Wüster; tiu teorio nuntempe estas aprobata de ?iuj kompetentuloj; unu el ?iaj ?efaj trajtoj estas ke la vortradikoj havas difinitan gramatikan karakteron kiun montras la Fundamenta Vortaro per la aldono de la gramatikaj fina?oj o, a, i, ; krome ekzistas radikoj senkarakteraj prepozicioj, konjunkcioj, ktp.
En la evoluo de nia poezia lingvo Kalocsay pravigas amba? tendencojn troveblajn inter ni : instruantoj, propagandistoj, lernantoj volas lingvon facilan kun eta radikaro; literaturistoj kaj poetoj deziras ri?an, nuancitan vortabundan esprimilon. Formi?os kvaza? du ?tupoj : la vulgara lingvo kun la vortprovizo nepre necesa al interkompreni?o kaj trovebla en ?iu lernolibro; la literatura stilo kun aparta poezia kromvortaro kaj speciale pliliberaj formoj. Tiujn lastajn unue enkondukis Grabowski "la granda artisto de la fleksebleco", la kura?a tornisto de la poezia lingvo estis Grabowski precipe en Sinjoro Tadeo kiu ?erme enhavas eble ?ion, kion oni povas elsor?i el la lingvo". La poemoj estas eminente ta?gaj por ellerni perfekte la lingvon. Poemo lernita ne forvi?ebla fiksas en la memoro vortojn kaj esprimojn. Bonaj poemoj devus abunde esti uzataj en superaj kursoj. Per tio, oni akirus durezultojn per unu fojo : perfektan lingvan konon kaj interesi?on pri nia poezio.
La Esperanta rimo estas funda, detala studo pri tiu grava problemo; Kalocsay vicigas ?iujn rimspecojn de pura rimo ?is asonanco kaj proponas sen?ene uzi la plej bonajn kaj sonpla?ajn rimo-idoj.
Fine ankora? tri ?apitroj pri Elparolo, Metriko kaj Lingvaj respondoj. ?io estas plena de intereso de tiu libro tiel ri?a je ideoj ke ?i meritus multe pli ampleksan priparolon. En 1931 ?i vekis grandan intereson kaj diskutojn. La lernantoj devas lerni ?ian klaran perfektan stilon. ”
— Historio de Esperanto, p. 735

http://www.janjosefpospisil.estranky.cz/clanky/rolo-de-intelektulo-en-la-esperanto-komunumo.html

http://www.janjosefpospisil.estranky.cz/clanky/esperanto-pagoj.html

http://www.tvorba-slov-v-esperantu.estranky.cz/

http://www.janjosefpospisil.estranky.cz/clanky/fundamento-de-esperanto-16--42-zaklad-mezinarodniho-jazyka-esperanta.html
více  Zavřít popis alba 
 • 29.7.2014
 • 111 zobrazení
 • 0
 • 00
sur la titola pa?o
supre:
Indonesia – 1905 Fundamento de Esperanto, 2014 Azas-azas Bahasa Esperanto (Asas-asas...?)
malsupre:
Uspořádal = Ordigis/Kunordigis/Ordigis/Aran?is = Menyusun ? (Jan Pospíšil kaj ?...eble vi?)
la? la modelo de (eo) komputilo = en aliaj lingvoj (en, de, cs) computer, Rechner, počítač ! ja la aparato ne kalkulas, sed ordigas – tial en aliaj lingvoj (fr, es) Ordinateur, Ordenador; anka? mi ne verkis (ne a?toris), sed (kun)ordigis la verkon de L.Zamenhof en nova aran?o de teksto, por ke ?i estu uzebla por amba?direkta lingvolernado

Komento: okazis tiel en la 1-a internacia kongreso per Deklaracio pri esperantizmo la 7a-n de a?gusto 1905. ?io estis akceptita tiel, kiel Zamenhof proponis, inkluzive de lia cedo de la a?toraj rajtoj.
En Varsovio, julie 1905.
L. Zamenhof

Komento (de Jan Pospíšil): tiel ?i estas markitaj (?iam ruge) en plua teksto aldonaj rimarkoj de la kunordiganto de tiu ?i teksto „2014 Asas-asas Bahasa Esperanto“.

Komento: oni povas renkonti/legi anka? jenan substituon cx, gx, hx, jx, sx, ux, kie en komputilo ne eblas uzi la Esperantajn diakritajn signojn en la kodado/karaktraro Unicode.
Komento: tiuj ?i 16 gramatikaj reguloj ebligas spontanan vortfaradon en ?enerala/komunuza stilo de la lingvo
(„skribu kiel vi a?das“ – la fonetika ortografio)
(internacionalismoj, internaciaj vortoj)
Komento: oni uzas la elizion (de la „a“ en la artikoli) ekskluzive en (bel)artista/literaturista stilo.

Komento: ?iuj tiuj ?i supre menciitaj bazaj gramatikaj reguloj kaj sekvanta minimuma baza vortprovizo en la Ekzercaro ebligas al ni spontane uzadi Bazojn de Esperanto en la ?enerala ?iutaga/komunuza stilo (temas pri kapablo de sekura/klara interparolo/interkomprfeno en ?iuj ?eneralaj situacioj); en tiu ?i fazo/etapo ni estas sur la lingva nivelo de anta?-lerneja infano, kaj se ni volas interkompreni?i pri fakaj, a? pri sciancaj aferoj, necesas uzi/uzadi la fakan stilon (tio estas studi ekz. la fakon de matemato, historio, fiziko ktp., a? sur pli alta ?tupo de lerneja sistemo ekz. dum studado de medico konati?i kun/lerni la fakan latinan kuracistan/medicinan terminologion/terminaron); tial 100-procenta ekrego/?isfunda studado de la Fundamento (tio estas de la komunuza stilo) estas tre grave ne nur por sekura kaj klara interkomprenado kun kiu ajn esperantisto kie ajn en la mondo, sed anka? por plua faka studado, por estonta ekrego de elektita faka stilo (kiu inkludas pli lar?an vortprovizon)
[ni lagas: ...čo...?o, ho, ?o]
§5 Bapak dan saudara
Patro kaj frato. — Leono estas besto. — Rozo estas floro kaj kolombo estas birdo. — La rozo apartenas al Teodoro. — La suno brilas. — La patro estas sana. — La patro estas tajloro.
(la tabelo)
Bapak dan saudara. — Singa ada binatang. — Bunga mawa ada bunga dan burung dara ada binatang. — Ini bunga mawa kepunjaan dari Teodor. — Mata-hari bersinar. — Bapak sehat. — Ini bapak penjahit.

ktp, kaj tiel plu
§42 Ni ?iuj kunvenis, por ke ni... (sekvas a?tomata traduko per Google Translator al la indonezia lingvo, kiu ja estas tre malperfekta – necesas nepre korektado per denaska Indoneziano)
Kita semua datang bersama untuk membahas masalah yang sangat penting; tapi kami tidak bisa mendapatkan hasil apapun, dan kami berangkat. - Ketidakbahagiaan sering bergabung dengan laki-laki, dan kebahagiaan sering memisahkan mereka. - Aku merobek surat itu dan tersebar potongan di semua sudut ruangan. - Dia memberi saya uang, tapi saya melakukannya dengan benar kembali kepadanya. - Aku akan pergi, tapi menunggu saya, karena saya akan segera kembali. - Matahari berkilau di air jernih dari sungai. - Aku berkata kepada raja, keagungannya Anda, maafkan aku! - Dari tiga surat yang ditujukan: tuan Bishops Nya, Tuhan N;. yang kedua adalah untuk grafik Mulia, Lord P.; ketiga, untuk Yang Mulia, Mr D. - Akhiran "um" tidak memiliki arti yang pasti, sehingga (sangat sedikit) kata-kata dengan "um" Anda harus belajar kata-kata betapa sederhana. Misalnya, untuk melakukan, kerah, manset. - Saya ingin memenuhi keinginannya. - Dalam cuaca buruk Anda dapat dengan mudah masuk angin. - Kesehatan, sehat, sehat, Sani, Sanu, penyembuhan, kesehatan, sanilo, menyembuhkan, menyembuhkan, sanejo, sanisto, sanulo, sakit, sakit, sakit, malsani, sakit, malsaniga, sakit, sakit, tidak sah, rumah sakit, malsanulisto, malsanero , malsaneraro, sanigebla, sanigisto, obat-obatan, obat, resani?anto, sanigilejo, sanigejo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanula?o, sakit, malsanemeco, saniginda, sanilujo, sanigilujo, remalsano, remalsani?o, sakit, sanigista, sanigilista , sanilista, malsanulista k. t. p.

Deklarace o esperantizmu (?u ekzistas traduko al la indonezia lingvo?)
Na prvním zasedání prvního esperantského kongresu v Boulogne-sur-Mer, 7. srpna 1905, přečetl autor esperanta Dr. L. L. Zamenhof svoji deklaraci, která byla kongresem v poněkud upravené podobě přijata jako základní charakteristika hnutí. Zde je její znění v českém překladu:

Protože o smyslu esperantizmu mají mnozí lidé nepřesné představy, považovali jsme my, níže podepsaní představitelé esperantizmu z různých zemí světa, kteří se shromáždili na mezinárodním kongresu v Boulogne-sur-Mer, za potřebné podat následující vysvětlení podle návrhu autora esperanta:

Esperantizmus je snaha rozšířit v celém světě jazyk neutrálně lidský, který "bez vměšování se do vnitřního života národů a nesnažící se vystrnadit existující jazyky národní" dal by lidem odlišných národností možnost vzájemně se dorozumět, který by mohl sloužit jako smírčí jazyk veřejných institucí v těch zemích, ve kterých jednotlivé národy bojují o jazyk, a konečně ve kterém by mohla být zveřejňována ta díla, o která mají všechny národy stejný zájem...

(supre vi povas vidi la tradukon al la ?e?a lingvo – bezonatas traduko al la indonezia lingvo)
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 22.8.2014
 • 90 zobrazení
 • 0
 • 11
 • 28.6.2014
 • 37 zobrazení
 • 0
 • 00
 • červen 2014
 • 27 zobrazení
 • 0
 • 00
1 komentář
 • březen 2012 až květen 2014
 • 46 zobrazení
 • 0
 • 11
 • únor až květen 2014
 • 25 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

11. září 2013

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno
reklama